سلام در لینک های زیر نمونه آگهی منتشر شده به صورت ویژه را مشاهده می کنید.


1) http://charrahi.ir/

http://charrahi.ir/a-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA

2) http://payamirani.ir/

http://payamirani.ir/ads/182/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA.html

3) http://internationalads.ir/

http://internationalads.ir/ads/99/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA.html

4) http://agahi.boxagahi.ir/

http://agahi.boxagahi.ir/ads/146/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA.html

5) http://keshavarzi.boxagahi.ir/

http://keshavarzi.boxagahi.ir/ads/33/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA.html

6) http://atsine.ir/

atsine.ir/index.php?page=item&id=140

7) http://kasbokarmajazi.ir/

http://kasbokarmajazi.ir/1396/06/13/%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA#

8) http://boxagahi.ir/

http://boxagahi.ir/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa/